Tájékoztató a közterületek használatáról és felbontásáról
Írta: Kristófné Bors Beatrix jegyzői referens   
AddThis Social Bookmark Button

Tájékoztatom Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Vállalkozásokat, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a közterületek használatáról és felbontásáról szóló 4/2022. (IV.28.) önkormányzati rendeletét. Az alábbiakban tájékoztatásként összefoglalom a rendelet fontosabb előírásait.

 

A rendelet a közterület-használat szabályai köréből kiemeli a közterület-bontására vonatkozó szabályokat, arra speciális előírásokat tartalmaz. Fentieknek megfelelően az A.) pontban a bontás nélküli közterület használatra, a B.) pontban a közterület-bontásra vonatkozó szabályokat ismertetem, majd a C.) pont a jogellenes közterület-használat és jogellenes közterület-bontás következményeiről tájékoztat.

 

Felhívom a figyelmet, hogy közterület-használat illetve közterület-bontás esetén más kérelemformanyomtatványt szükséges benyújtani (lásd lentebb). A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal kell benyújtani a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A kérelem benyújtása a közterület-használat illetve közterület-bontás megkezdésére nem jogosít. A közterület engedéllyel történő használata valamint az engedély alapján történő közterület bontás miatti igénybevétele díjmentes.

 

A.) KÖZTERÜLET HASZNÁLAT (bontás nélküli)

A közterület-használati engedély iránti kérelmet az itt elérhető formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni, és mellékelni kell az ott felsorolt dokumentumokat.

Fontos, hogy az alábbi használatok esetében nem kell közterület-használati engedély:

a) a közterületbe 10 cm-nél kisebb mértékben benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cégjelvény, címtábla, cégtábla elhelyezéséhez;

b) tüzelőanyag, építési munka végzéséhez szükséges építési anyag, konténer legfeljebb 72 óra időtartamú tárolásához;

c) a település búcsúnapján alkalmi jellegű árusítás, szolgáltató tevékenység, árukirakodás, árusítás céljából;

d) fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők, katasztrófavédelem, vízügyi szolgálat feladat-ellátásának mértékéig terjedő területhasználathoz;

e) a közút építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút vagy járda területének elfoglalásához;

f) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez, ide nem értve az élet- és balesetveszély elhárítását követő további építési munkálatokat;

h) az út-tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

i) közterületen virágágyás ültetése esetén.

 

Minden más használathoz közterülethasználati engedélyt kell kérni.

 

A rendelet szerint kamion, autóbusz, traktor, munkagép, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó tehergépkocsi, továbbá pótkocsi, utánfutó és lakókocsi valamint vállalkozási célra szolgáló kistehergépjármű közterületen nem tárolható. Tilos közterületen járművek javítása, átalakítása, szerelése a KRESZ-ben meghatározott műszaki hiba, valamint közút baleset esetét kivéve. Közterületen üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű nem tárolható. Az ilyen járművet az üzembentartó vagy a tulajdonos saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani.

Zöldterületnek minősülő közterületre gépjárművel való ráhajtás, illetve a zöldterületen való várakozás tilos. Zöldterületre való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterületre hajt, megáll vagy várakozik.

 

B.) KÖZTERÜLET BONTÁS

A közterület-bontási kérelmet az itt elérhető formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni, és mellékelni kell hozzá az ott felsorolt dokumentumokat.

 

Felhívom a figyelmet, hogy közterületet kizárólag fúrásos technológia alkalmazásával lehet bontani. Amennyiben a bontási munka annak műszaki sajátossága miatt fúrásos technológia alkalmazásával nem kivitelezhető, kivételes esetben engedélyezhető fúrásos technológiától eltérő bontás. A fúrásos technológiától eltérő bontás szükségességét műszakilag indokolni kell.

A felbontott közterület helyreállítására az alábbi előírások vonatkoznak:

A felbontott közterületet az eredeti állapotának megfelelően, azzal azonos vagy annál magasabb minőségű műszaki paraméterek szerint kell helyreállítani. Aszfaltburkolatú utak, járdák felbontása esetén a korábbival megegyező, vagy annál magasabb egyenértékű aszfaltminőségben és szemszerkezettel történhet a helyreállítás. Zöldterület helyreállításakor a talajt folyamatosan nedvesen kell tartani, és a felület fenntartásáról az első fűnyírással bezárólag kell gondoskodni.

A közterület engedélyben foglaltak szerinti eredeti állapotának helyreállítását haladéktalanul be kell jelenteni írásban a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A bejelentéshez csatolni szükséges az eredeti állapotának megfelelően helyreállított közterületről készített színes fényképdokumentációt.

A bejelentést követő 8 napon belül a helyreállítás minőségét a polgármester helyszíni szemle keretében ellenőrzi, a helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül. A közterület eredeti állapotának helyreállítása megtörténtének elfogadásáról a polgármester a helyszíni szemlét követően, annak eredményétől függően igazolást ad ki jogosult részére. A polgármester által kiállított igazolás kiadása minősül a közterület önkormányzati átvételének, amellyel az önkormányzat a közterület eredeti állapota helyreállításának megtörténtét igazolja.

 

C.) A rendelet előírásai a jogellenes közterület-használat illetve közterület-bontás esetére.

Jogellenes közterület-használat illetve bontás esetén az önkormányzat – azon túl, hogy az eredeti állapot helyreállításra kötelezi a használót- a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról szóló 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerinti eljárást folytat le, amely szerint amennyiben valaki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltak megsértésével használ, közterületet engedély nélkül vagy az abban foglaltak megsértésével bont fel, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósítja meg, akivel szemben közigazgatási bírság szabható ki.  A kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege természetes személy esetén 200.000 Ft, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 2.000.000 Ft.

Felhívom a figyelmet, hogy a rendeletben foglaltak megsértése esetén fentiekben ismertetettek szerinti szankció kiszabására kerül sor.

 

Kérem Tisztelt Lakosságot illetve Vállalkozókat, hogy a közterület-használata illetve bontása esetén a rendelet előírásai szerint járjanak el!

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

 

Polgármesteri köszöntő

 

Választási információk

Facebook

Programnaptár 2024

Domb újság

.

Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév:
Jelszó:

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron